o randstad.

Randstad Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157531, NIP 522-24-50-829, z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem dpo@randstad.pl, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako: “my” lub „Randstad Polska”, razem z powiązanymi spółkami krajowymi (zwanymi dalej łącznie „Grupą”*) będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (zwane także „informacjami”) w celach wskazanych w dalszej części tego dokumentu.

Randstad Polska jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).

wprowadzenie.

Publikując Politykę prywatności wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek informowania podmiotów danych o sposobie przetwarzania ich danych. Polityka prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, komu możemy je powierzyć lub udostępnić i jakie prawa Ci przysługują. Zachęcamy do lektury Polityki prywatności i innych informacji umieszczonych na naszej stronie internetowej, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, tym także Polityki korzystania z plików cookies (“Ciasteczka”).

zasady dotyczące ochrony danych.

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

w jakim celu przetwarzamy Twoje dane.

 • aby jak najlepiej dostosować treść strony www do Twoich preferencji
 • aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie, które zgłaszasz przez formularz kontaktowy
 • aby wysyłać Ci newslettery czy informacje o nadchodzących wydarzeniach
 • aby tworzyć i ulepszać treść najbardziej dostosowaną do Twoich potrzeb
 • aby rozwijać i ulepszać stronę internetową
 • aby skontaktować Cię z przyszłym pracodawcą (cele rekrutacyjne)
 • aby skontaktować Cię z centrum medycznym w celu przeprowadzenia badań wstępnych online (tylko nr telefonu) w związku z pandemią SARS-CoV-2.

W każdym przypadku dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony do niezbędnego minimum i adekwatny do realizowanego celu.

w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.

Przeszukujemy bazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych klientów. Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych, wystawiamy faktury VAT, itp.

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także przekazujemy dane kandydatów klientom. Możemy przekazać dane do tzw. kraju trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy), jeśli w procesie rekrutacji ze strony potencjalnego pracodawcy uczestniczy spółka z takiego kraju. Przy przekazaniu danych do kraju trzeciego dołożymy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane zgodnie z wymogami europejskich i lokalnych przepisów o ochronie danych, w tym RODO. 

Przesyłamy kandydatom, pracownikom, klientom i innym zainteresowanym osobom, które wyrażą na to zgodę, informacje marketingowe: informacje o promocjach, targach pracy i innych ciekawych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować.

Prowadzimy obsługę kadrowo – płacową i zarządzamy personelem. Realizujemy obowiązki związane z obsługą zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy.

Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy, by była ona jak najlepsza. W tym celu możemy zwracać się do kandydatów, pracowników i dostawców z prośbą o wzięcie udziału w badaniach ankietowych (tzw. Customer delight) oraz korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przetwarzać je w celu podniesienia jakości usług, które oferujemy.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach np. wyrażonych przez niego zgód, aby wykazać zgodność z prawem naszych działań podjętych na podstawie tych zgód, czy dla ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane.

Przetwarzamy dane osobowe

(1) opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej pisemnie lub elektronicznie, czyli na podstawie art. 6 lit. a RODO (np. przy aplikowaniu o pracę lub przy zamawianiu raportów branżowych) albo

(2) ponieważ jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy (także umowy o pracę czy umowy cywilno-prawnej) lub do wykonania umowy (czyli na podstawie art. 6 lit. b RODO), na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo

(3) ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Randstad Polska, czyli art. 6 lit. c RODO (np. wynikającego z Kodeksu Pracy czy przepisów o bhp lub w przypadku, gdy Twoje dane muszą być przekazane Policji czy sądom), bądź

(4) ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad Polska, czyli na podstawie art. 6 lit. f RODO, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy stosowanie monitoringu na terenie biur Randstad. 

Możemy podejmować zautomatyzowane decyzje w odniesieniu do Twoich danych, ale tylko  jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy lub za Twoją zgodą. 

gdzie przetwarzamy Twoje dane.

Dane mogą być przetwarzane w biurach i systemach informatycznych Randstad Polska, w biurach należących do innych spółek z grupy Randstad, w biurach i systemach informatycznych Randstad Sourceright https://www.randstadsourceright.com/privacy-statement/, a także u naszych dostawców, przedstawicieli i klientów (zgodnie z informacją powyżej), w przeważającej większości procesów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajów, w tym także krajów spoza EOG. Jeżeli prawo kraju, do którego dane są transferowane przewiduje odmienny poziom ochrony danych niż Polska, to upewnimy się, że poziom zabezpieczeń danych osobowych w tym kraju Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni albo zawrzemy z tym podmiotem umowę gwarantującą odpowiedni poziom ochrony.

jak długo przechowujemy Twoje dane.

Czas przechowywania Twoich danych zależy od tego, czy zrealizowaliśmy wobec Ciebie jedną z naszych usług (rekrutacja, praca tymczasowa), czy jesteś naszym klientem, dostawcą, czy złożyłeś do nas wniosek, reklamację lub zapytanie. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach Randstad. Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat lub 10 lat (w zależności od tego, kiedy byłeś zatrudniony), a dane podatkowe przez lat 5. Informacje o kandydacie zebrane w ramach procesu rekrutacji są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy, jeśli wyraziłeś zgodę na przyszłe procesy rekrutacyjne.  Dane osobowe mogą być przechowywane przez 3 lata w celu obrony przed roszczeniami w przypadku klientów.

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarzamy, może zrealizować swoje prawa wynikające z RODO w sposób opisany poniżej.

jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych.

Chcemy w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 • informacji udzielanych na wniosek  - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
 • wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
  sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym (nie dotyczy pracowników);
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu w związku z profilowaniem,
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.
   

Wnioski o realizacje praw osób fizycznych prosimy zgłaszać w formie elektronicznej do Małgorzaty Brańskiej, Inspektor Ochrony Danych spółek grupy Randstad  na adres: dpo@randstad.pl.

jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoim danym.

Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym. Przykładowo, szyfrujemy dane, używamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym miejscem, ale my dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

Wdrożyliśmy także procedurę na wypadek naruszeń danych osobowych. Zawiadomimy Cię o każdym zdarzeniu związanym z przetwarzaniem przez Randstad Twoich danych, które będzie powodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności.

w jaki sposób zgłosić naruszenie?

Każde otrzymane od Ciebie zgłoszenie będzie traktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych nikomu innemu, poza Tobą. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO:

- możesz skontaktować się z Małgorzatą Brańską, Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dpo@randstad.pl,

- masz także  prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, www.uodo.gov.pl; Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Informujemy, że Polityka Prywatności może być aktualizowana zgodnie z potrzebami. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, aby zapoznac się z najnowsza wersją. Data ostatniej aktualizacji jest podana u dołu strony.

sporządzono

aktualizowano 

5 października 2020 roku

 

*Grupa Randstad w Polsce oznacza następujące spółki: Randstad Polska Sp. z o.o., Randstad Services APO Sp. z o.o. Sp.k., Randstad Payroll Solutions Sp. z o.o. – z siedzibami w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, APO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-441) przy Al. Tadeusza Kościuszki 103/105, Gerendis APO Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach (40-101) przy ul.Chorzowskiej 6 

dane do FV

Randstad Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
KRS 0000157531
NIP 522-24-50-829